ALLES voor de Stad

Wat onderscheidt de Haagse Stadspartij van andere partijen? De Haagse Stadspartij is al 24 jaar actief in de raad en is de oudste links-lokale partij van Nederland! Wij vinden dat het perspectief van bewoners altijd het uitgangspunt moet zijn bij het besturen van de stad.

We werken van onderop, en trekken samen met bewoners en sociale bewegingen ten strijde tegen de heersende macht. We staan met één been in de raad en met twee benen in de stad. We streven naar een sociale en duurzame stad waar plek is voor iedereen, en komen op voor gemarginaliseerde groepen in de samenleving.

We willen een eerlijk bestuur dat werkt vanuit de belangen van de stad en haar bewoners en niet vanuit eigenbelang, partijbelang, of het belang van bedrijven. De Haagse Stadspartij staat voor een rechtvaardige stad waar geen plek is voor racisme en discriminatie.

Hier zijn vier punten in een notendop, en hieronder kun je het hele programma lezen.

Klimaatcrisis aanpakken

De ligging aan zee maakt Den Haag extra kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. De stikstofuitstoot moet omlaag om ons strand en duinlandschap (Natura2000-gebieden) te beschermen. De opwarming van de aarde is zowel landelijk als wereldwijd een zeer groot probleem. Den Haag wil daarom in 2030 klimaatneutraal zijn — maar hier is durf en een lange adem voor nodig.

Er moet namelijk nog veel gebeuren om dit doel te bereiken: er moet meer geld geïnvesteerd worden, er moet meer en beter samengewerkt worden met de bewoners, én er moet voorkomen worden dat de tweedeling binnen de stad groter wordt. De goedkoopste woningen zijn nu namelijk het slechtst geïsoleerd en hebben daardoor de hoogste stookkosten. Daarom geven wij prioriteit aan het isoleren van (sociale) huurwoningen in kwetsbare wijken om de groeiende energiearmoede (wanneer je meer dan 10% van het besteedbaar inkomen kwijt bent aan je energierekening) tegen te gaan.

Ook effecten van klimaatverandering – zoals hitte-eilanden en wateroverlast – komen te veel terecht in het arme deel van de stad. De komende periode moet er flink worden ingezet op het vergroenen en verduurzamen van de armere wijken in samenwerking met de bewoners.

Wooncrisis oplossen

Wonen is een grondrecht, maar toch is er een ongekende wooncrisis: er is een schrijnend tekort aan sociale en betaalbare woningen, de wachtlijsten en dakloosheid groeien, en een groot deel van de bevolking is steeds meer geld kwijt aan huur of aankoop van een woning. Deze landelijke wooncrisis is ook in Den Haag sterk voelbaar. Des te onbegrijpelijker is het dat in Den Haag veel sociale woningen gesloopt dreigen te worden in o.a. Zuidwest en de Heesterbuurt, en er nog steeds te weinig werk wordt gemaakt om sociale woningen ook in de duurdere wijken te bouwen. Niet alleen landelijk, maar ook lokaal moet het bestuur de regie nemen om de woningmarkt te beteugelen.

De komende periode gaan we veel meer sociale woningen bouwen, deze beter verspreiden over de stad en voeren we meer maatregelen in om de macht van projectontwikkelaars en huisjesmelkers verder aan banden te leggen. Huizen zijn voor mensen, niet voor winst!

Ongelijkheid stoppen

Den Haag is een internationale stad én een superdiverse stad met veel personen van kleur die Den Haag hebben gemaakt tot wat het nu is. Maar Den Haag is ook de meest gesegregeerde stad van Nederland. De kansenongelijkheid en tweedeling zie je terug op allerlei gebieden en in allerlei vormen: in het onderwijs, bij gezondheidsachterstanden, bij woonarmoede, vervoersarmoede, energiearmoede, en bij leefbaarheidsproblemen die geconcentreerd zijn in de armste delen van de stad.

De coronacrisis heeft bestaande kloven vergroot. Ook het gemeentebeleid draagt hieraan bij. Zo is de afvalproblematiek de afgelopen periode - ondanks de aandacht hiervoor vanuit de raad - nog steeds niet opgelost. Daarnaast heeft de coronacrisis blootgelegd hoe het huidige Haagse economische beleid - gericht op internationale kenniseconomie en toerisme - niet duurzaam is en geen garantie biedt op werk en een vaste baan.

Wij willen de komende periode ongelijkheid op alle terreinen consequent en integraal aanpakken. Wij willen Hagenezen de kansen geven om hun eigen leven vorm te geven.

Nieuw perspectief bieden

De coronacrisis laat, net als de klimaatcrisis en de wooncrisis, zien dat het huidige neoliberale systeem vastloopt en de maatschappelijke ongelijkheid zal groeien als er geen radicaal andere keuzes worden gemaakt. De pandemie heeft ons ook laten zien dat we wel degelijk in staat zijn om in korte tijd zaken geheel anders te organiseren.

Daarom:

Niet ‘terug naar het oude normaal’, maar werken aan het nieuwe normaal: een duurzame en rechtvaardige toekomst voor iedereen. Denk mondiaal, doe lokaal, en stem Haagse Stadspartij!

Ons verkiezingsprogramma:

Liever als PDF lezen?